Vård och omsorg: det ska vara tryggt att bli gammal

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vilken hjälp de får av hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi vet att personalens insatser är av största betydelse för kvaliteten i omsorgen. Schysta arbetsvillkor, god arbetsmiljö och en fungerande samverkan mellan kommun och region är direkt avgörande.

I Upplands-Bro ska tillgången till medicinsk kompetens på alla äldreboenden, i hemtjänsten och i hemsjukvården säkras, oavsett utförare. Psykisk ohälsa hos äldre ska ges ökad uppmärk­samhet och ofrivillig ensamhet motverkas. Vi ska erbjuda en äldreomsorg fri från minut­scheman, där stödet i vardagen anpassas utifrån behov. Äldre människor ska kunna bestämma själva över sitt liv och sin vardag. Livet som äldre ska vara värdigt, med menings­fulla aktiviteter och hemlagad, god och näringsrik mat.

Vi ska i större omfattning ta vara på medarbetarnas kompetens och erfarenhet och gå från detaljerad styrning till tillitsbaserad styrning. Fler anställda i äldreomsorgen som saknar en utbildning motsvarande undersköterska ska få möjlighet att läsa in denna som en del av sin anställning, och fler ska kunna utbilda sig till specialistundersköterska. Samtidigt ska alla som möter äldre ha tillräckliga kunskaper i svenska språket, och de som behöver ska kunna studera svenska på betald arbetstid.

I Upplands-Bro kommun ökar andelen äldre. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Många äldre lever ett aktivt liv. För dessa vill vi skapa fler träffplatser och öka möjligheterna till friluftsliv och rekreation. För många äldre är det också en trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, men kontinuiteten i hemtjänsten behöver förbättras så att de äldre oftare möter samma personal. För att undvika ofrivillig ensamhet och isolering är det samtidigt viktigt att stimulera den uppsökande verksamheten.

När det inte längre känns tryggt hemma ska det finnas plats på ett äldreboende. Vi vill planera för ytterligare äldreboenden i kommunen. Genom fler platser kan vi också erbjuda plats­garanti på äldreboende för alla som fyllt 80 år. Utöver vård- och omsorgsboende finns det andra former av boenden för seniorer. Servicehus, servicelägenheter, mellanboenden, trygghets­bostäder och olika former av seniorlägenheter. Vi socialdemokrater vill jobba för att det ska finnas en mångfald av bra bostäder för seniorer i Upplands-Bro.

Läs även socialdemokraterna i Upplands-Bros äldrepolitiska program

Konkret ska vi:

 • bygga ut olika former av äldreboenden, trygghetsboende och serviceboenden för äldre,
 • öka kontinuiteten i hemtjänsten så att brukaren oftare möter samma personal,
 • utveckla hemtjänsten med förenklingar och större inflytande för brukaren,
 • kommunen ska erbjuda utbildning i datakunskap både gällande smart-phones och datorer till pensionärerna,
 • ge möjlighet för anställda inom äldreomsorg att vidareutbilda sig som en del av sin anställning bl.a. avseende vård, omsorg, språk och ledarskap,
 • skapa träfflokaler för social gemenskap och meningsfulla aktiviteter,
 • erbjuda god, näringsrik och lokalt klimatsmart lagad mat inom hela äldreomsorgen,
 • ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen,
 • införa boendegaranti på äldreboende för personer över 80 år,
 • se över kriterierna för biståndsbedömning i syfte att förenkla bedömningen,
 • ge AB Upplands-Brohus i uppdrag att prioritera seniorboendeformer vid nybyggnation och fördelning av lediga lägenheter,
 • införa tilläggstjänster i den kommunala hemtjänsten,
 • säkerställa en bemanning som möjliggör för såväl individuella som gruppaktiviteter på vård- och omsorgsboende,
 • kontinuerligt ordna praktikplatser för olika vårdutbildningar med utbildade handledare.

Anhöriga: anhörigstödet ska vara individuellt och flexibelt

Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. De flesta vill ta hand om sina närstående. Livskvaliteten höjs när för de anhöriga när de vet att deras närstående får god vård och omsorg av dem själva eller av andra personer som den närstående känner eller litar på.

Samtidigt riskera de anhörigas ohälsa att öka i takt med omfattningen på den omsorg som de ger. Det mest påfrestande är att samordna anhörigas alla kontakter med kommun och sjukvård. Den som behöver både vård och omsorg ska mötas av personlig kontinuitet, något som också är viktigt för de anhöriga.

I Upplands-Bro ska kommunen erbjuda stöd och underlätta för personer som vårdar sina närstående som är äldre, långvarigt sjuka eller har funktionsnedsättningar. Anhörigstödet ska vara individuellt och flexibelt. Stöd och insatser ska utvecklas i samråd med anhörigråd och anhörigföreningar.

Konkret ska vi:

 • anhörigstödet ska vara individuellt och flexibelt,
 • ge ökat stöd och avlastning till anhöriga,
 • utveckla dagverksamhet och kompetens i dialog med anhörigföreningar, anhörigråd och andra intresseorganisationer,
 • upprätta en anhörigstödplan, en plan för hur kommunen ska stödja anhöriga och samordna anhörigas kontakter med omsorgsverksamhet och sjukvård,
 • öka antalet avlastningsplatser, platser för personer som behöver spendera en kortare tid på ett omsorgsboende medan anhöriga får möjlighet till avlastning,
 • utveckla dagverksamhet med avlastning för anhöriga till dementa.
facebook Twitter Email