Samhällsplanering och klimat

Tillsammans skapar vi det Sverige vi vill leva i. Hållbar utveckling handlar om att våra liv och vår välfärd i dag ska värna framtida generationers livsmöjligheter. Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på att vi använder givna resurser på ett effektivt sätt.

I Upplands-Bro finns det mycket att vara stolt över. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden, och alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till utveck­ling. Utbyggnaden av bostäder ska ske varsamt och med hänsyn till naturvärden, kultur­historiska miljöer och befintlig bebyggelse. Större delen av kommunen ska fortsatt vara grön.

Upplands-Bro ska växa med ca två procent årligen. Utveckling ska ske under ordnade former. Vi ska bygga hållbart, det vill säga långsiktigt socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Alla delar behövs för att bygga Upplands-Bro starkt igen. Vi ska ha en hållbar samhällsbyggnad som motverkar utanförskap, har god trafiktillgänglighet och säkerhet, och en trygghet för alla som bor och vistas i kommunen. En annan viktig del av vardagen är en utbyggd och välfung­erande kollektivtrafik. Det ska gå snabbt att ta sig till och från jobbet, skolan eller fritids­aktiviteten. Att välja klimatvänligt resande ska vara enkelt.

Vi har god tillgång på lokaler, men ändå är upplevelsen att det ständigt är lokalbrist för möten, träffar, evenemang m.m. Det måste vi ändra på genom att se till att våra lokaler blir väl använda och tillgängliga. När vi bygger nya lokaler ska vi i huvudsak äga dessa. Vi ska också inrätta tjänst som stadsarkitekt, där tjänsten innebär en formell tyngd och ansvar för en sammanhållen samhällsplanering och för att kunna trygga en hållbar utveckling med helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i fokus.

Konkret ska vi:

 • verka för en på- och avfart till E18 vid Rankhus i Kungsängen,
 • göra ett omtag på Kungsängens torg,
 • komplettera Ringvägen-Kokillbacken med lekytor,
 • tillgängliggöra Vattentornsparkens naturområde för rekreation i Kungsängen,
 • bygga ut regionala cykelvägar, rusta upp befintliga cykelvägar och upprätta en plan för kompletteringar av gång- och cykelvägar,
 • bygga fler parkeringar för bil och cykel vid kommunens pendeltågstationer,
 • inrätta tjänst som stadsarkitekt,
 • planera in kommande behov av verksamhetslokaler som skolor, förskolor, äldreboende och bostäder med särskild service enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade),
 • företrädesvis välja att bygga i trä- eller andra förnyelsebara material,
 • anlägga fler offentliga trädgårdar och odlingslotter,
 • skapa täta, levande och blandade centralorter i Bro och Kungsängen med torg, parker, stadsliv och mötesplatser,
 • inrätta ett skönhetsråd,
 • skapa strukturer för att inkludera säkerhet och trygghet i planering av den fysiska miljön i tidigt skede av planprocesser samt i förvaltning av befintlig stadsmiljö,
 • ha underhållsplaner för våra gemensamt finansierade verksamhetslokaler för att förhindra kapitalförstöring,
 • bygga verksamhetslokaler som vi i första hand ska äga själva,
 • trygga bra dricksvatten genom fortsatt samverkan för en god vatten- och luftkvalitet,
 • säkerställa och vidta åtgärder så att våra sjöar och vattendrag, Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön har en god vattenkvalitet.

Bostäder: det behöver byggas fler bostäder

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Vi vill att hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv.

I Upplands-Bro behöver vi en ansvarsfull bostadspolitik. Att bygga bostäder är en central fråga för både välfärd och tillväxt. Vi ska bygga bostäder, men för oss socialdemokrater är bostadspolitiken mer än antalet bostäder. Kommunen ska även ha bra hållbara bostäder för olika behov och skeenden i livet, och större delen av kommunen ska fortsatt vara grön. Vi bygger klimatsmart och värnar kommunens kultur och naturvärden. Enprocentsregeln ska tillämpas vid allt offentligt byggande i kommunen och tillämpas oftare vid markanvisning till privata byggherrar. Så bryter vi den växande bostadssegregationen och bygger Upplands-Bro starkt, igen.

Vi ska bygga bostäder för olika behov och önskemål. Vi säger 30-30-30, dvs. 30 procent hyresrätter, 30 procent bostadsrätter och 30 procent villor och radhus. Allmännyttan är en viktig aktör för att bygga och förvalta bostäder. Vi vill ha ett starkare samhälle med en bostadspolitik som ger möjligheter för alla att bo i stället för att fokusera på att sälja ut allmännyttans hyresrätter. Vi vill värna allmännyttan och bygga fler hyresrätter.

Kommunens bolag ska prioritera trygghetsarbetet och vara en aktiv part i samarbete med polisen, kommunen, civilsamhället och externa aktörer för en ökad social hållbarhet. Vi ska göra vad som krävs för att få trygga och trivsamma områden igen. I praktiken kan åtgärderna handla om allt från lås, kameror och bättre belysning, till att uppmuntra fler boenden att bilda gårdsföreningar, att skapa odlingsmöjligheter eller på andra sätt främja grannsamverkan. Det gäller också att stärka renhållningen av offentliga ytor och gemensamma utrymmen och att prioritera åtgärder mot olovlig andrahandsuthyrning. Renoveringar i syfte att byta hyresgäster i det befintliga hyresbeståndet ska inte förekomma.

Konkret ska vi:

 • stärka och prioritera trygghetsinsatser i områden genom att kartlägga befintliga bostadsområden utifrån ett trygghetsperspektiv,
 • via kommunens bostadsbolag, AB Upplands-Brohus, bygga minst 300 hyresrätter under de kommande fyra åren,
 • agera mot fastighetsägare som missköter sina fastigheter och boendemiljöer,
 • bygga fler äldreboenden, trygghetsboenden och LSS-boenden,
 • tillsammans med de boende utveckla hyresgästernas boendeinflytande,
 • komplettera Ringvägen-Kockillbacken med lekytor,
 • utveckla Vattentornsparken i Kungsängen,
 • vid renoveringar och ombildningar stärka hyresgästernas ställning,
 • införa bostadsgaranti för unga skrivna i kommunen där de senast vid 26 års ålder ges ett förstahandskontrakt i kommunens fastighetsbestånd,
 • skapa en förturslista för äldre som vill flytta ner från högre våningsplan till nedre botten i trevåningshus utan hiss,
 • företrädesvis välja att bygga i trä- eller andra förnyelsebara material.

Livskraftig landsbygd: levande landsbygd och fler jobb

Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns det resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

I Upplands-Bro ska människor kunna bo och verka i hela kommunen. Landsbygden har en stor potential att utvecklas och växa. Grunden är växtkraften i den enskilda människan och i entreprenörskap och småföretagande. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i Upplands-Bro. På landsbygden är tillgänglighet av särskild vikt. Det handlar inte minst om väl underhållna vägar och kommunikationer. Därför ska vi driva på mot regionen för utökad kollektivtrafik med fler och tätare tvärförbindelser i kommunen.

Konkret ska vi:

 • ha fiberuppkoppling i hela kommunen,
 • arbeta för bättre förbindelser i form av cykelvägar och kollektivtrafik till landsbygden,
 • anlägga en gång- och cykelväg mellan Bro och Håbo-Tibble,
 • behovsinventera upprustning av befintliga vägar på landsbygden med säkerhetsåtgärder som belysning och vägren,
 • öppna ungdomsgårdsverksamhet i Håbo-Tibble,
 • utveckla tillgängligheten till våra drygt 13 mil stränder,
 • möjliggöra sjösättningsplats för det bilburna båtfolket och uppställningsplatser för husvagnar/husbilar,
 • främja landsbygdens utveckling bland annat genom att fortsätta bygga ut kommunalt vatten- och avloppsnät så att fler ansluts.

Klimat: världens första fossilfria välfärdsland

Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

Omställningstakten måste öka, och vi socialdemokrater ska leda den gröna omställningen. Parisavtalets 1,5-gradersmål ska styra Sveriges och EU:s klimatlagstiftning. Vi avvisar alla idéer om att Sverige har gjort nog. Från och med nu och under det kommande decenniet ska investeringstakten öka kraftfullt. Vetenskapen lämnar inget utrymme för tvekan, fakta ligger på bordet – nu är tiden inne för handling för att fortast möjligt nå klimatmålen.

Upplands-Bro kommun ställer sig bakom FN:s 17 globala mål. All kommunal verksamhet, inklusive kommunens bolag, ska bidra till en hållbar utveckling och ett långsiktigt hållbart samhälle. Upplands-Bro ska ställa om till ett hållbart samhälle där vi kan säkra att framtida generationer kan leva goda liv i framtiden. Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på att man använder givna resurser på ett långsiktigt effektivt sätt.

Vi ska göra vår del av det globala klimatarbetet och arbeta för att skapa en hållbar värld. Kommunens miljöpåverkan ska minskas och grönområden bevaras. När vi bygger nytt och bygger om ska hållbarhet och långsiktighet komma först. Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt.

I Upplands-Bro ska vi stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och dialogen med invånarna i kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-Bro ska kunna växa och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO2 utsläpp och lägre energiförbrukning till år 2030. Vi ska minska utsläpp, minska resursförbrukningen och bevara naturvärden.

Konkret ska vi:

 • erbjuda fler P-platser med laddningsmöjlighet för elbilar,
 • kräva åtgärder för att öka allas tillgänglighet till kollektivtrafik och möjlighet att använda sig av den exempelvis genom buss till Willys i Bro och Stora Coop i Kungsängen,
 • satsa på investeringar i fjärrvärme och grön uppvärmning av våra bostäder och våra verksamhetslokaler,
 • satsa på förnyelsebar energi,
 • företrädesvis bygga i trä- eller andra förnyelsebara material,
 • ställa miljökrav i upphandlingar av varor och tjänster och i möjligaste mån upphandla närproducerat,
 • minska matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat i kommunala verksamheter,
 • slutföra arbetet för en kommunövergripande dagvattenplan för att bland annat förebygga översvämningar,
 • minimera användningen av salt vid halkbekämpning där det är möjligt med tanke på trafiksäkerheten,
 • använda energisnål gatubelysning, all armatur i kommunen ska ha LED-lampor,
 • utveckla kommunens kretsloppsverksamhet med ökat återbruk, återanvändning och reparation,
 • underlätta för alla att leva klimatsmart bland annat genom att avfallshanteringen vidareutvecklas med ökad hushållning, källsortering, återvinning, kompostering och bättre energiutvinning,
 • utforma taxor och avgifter så att de premierar ett klimatsmart beteende hos individer och företag,
 • utveckla tillsyn och information om miljö, energi, hälsa, smittskydd och strålskydd,
 • debitera avgift för tillsyn efter att tillsynen är utförd,
 • verka för att kommunens fordonspark blir fossilfri,
 • slå vakt om strandskyddet så att växt- och djurlivet skyddas,
 • minska andelen miljöförstörande ämnen som tillförs Mälaren.

Funktionsnedsättningar: tillgänglighet och delaktighet i alla delar av samhället

För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Upplands-Bro ska vara en föregångskommun för tillgängligheten. Politik för funktions­­­ned­sättningar rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg och annan omsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter.

Socialdemokraterna i Upplands-Bro värnar LSS-lagens intentioner. Personer i behov av stöd och service ska få sina individuella behov tillgodosedda och ges möjlighet att delta i samhälls­livet på sina egna villkor. Tillsammans med organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning ska vi ta fram åtgärder och arbetssätt som gör att tillgänglighetsperspektivet präglar kommunens verksamheter. Den som inte får statlig assistansersättning ska skyndsamt kunna få sina behov rättssäkert utredda och tillgodosedda i kommunal regi. En stark socialtjänst är en av de viktigaste funktionerna i ett välfärdssamhälle.

Konkret ska vi:

 • ta fram en handlings- och utvecklingsplan för personer med funktionsnedsättningar,
 • utveckla daglig verksamhet och övriga sysselsättningsinsatser för att kunna erbjuda en mer givande och innehållsrik vardag för personer med funktionsnedsättningar,
 • utveckla nya former av daglig verksamhet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
 • förbättra möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättningar,
 • göra jobbsatsningar för personer med funktionsnedsättningar med målet att så många som möjligt ska komma in på den ordinarie arbetsmarknaden,
 • erbjuda funktionsnedsatta ökade möjligheter till ett eget hem,
 • skapa ett LSS-center i Upplands-Bro som samlar och utvecklar kommunens kompetens inom stöd och personlig assistans,
 • bygga fler LSS-boenden,
 • ha ett nära samarbete med organisationer för personer med funktionsnedsättningar för att få med tillgänglighetsperspektivet i allt kommunen gör,
 • tillgänglighetsanpassa kommunens informationskanaler,
 • utveckla stödet för tillgänglighetsanpassning av privata verksamheter.

Trygghet: tryggheten ska öka i hela landet

Vi ska vända på varenda sten för att bryta segregationen och bekämpa brotten och brottens orsaker. Trygghet ska gälla alla. Sverige ska samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Upplands-Brobornas trygghet och säkerhet behöver öka i hemmen, i bostadsområden, i skolorna och på gator och torg. Vi ser med oro på den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att arbeta för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen senast 2025. Det handlar om akuta, men framförallt långsiktiga åtgärder i samarbete med andra aktörer för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten och otryggheten leder till hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.

Tyvärr har utvecklingen i Upplands-Bro gått åt fel håll under de senaste åren. Upplands- Broborna är bland de mest otrygga medborgarna i hela stockholmsregionen. Det vill vi ändra på. Upplands-Bro ska vara en trygg och trivsam kommun att bo, vistas, driva företag och arbeta i. Vi måste stoppa socialisering och rekrytering av nya barn och ungdomar till kriminella gäng. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.

Det mest effektiva medlet för att bekämpa barnfattigdom och segregation är att öka sysselsättningen bland vuxna och föräldrar med trygga jobb som man kan försörja sig på. Föräldrar har ansvar för att se till att barnet får en trygg och god uppväxt. Samtidigt behöver samhällets stöd till föräldraskap bli väsentligt bättre. Alla föräldrar ska tidigt och återkommande erbjudas både generella och riktade föräldrastödsprogram.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Förövarna finns i alla samhällsgrupper och är ett uttryck för det strukturella förtrycket mot kvinnor. Våldet drabbar också många barn, och att utsätta andra eller att själv bli utsatt kan gå i socialt arv. Vi ska förebygga och bekämpa allt våld i samhället i samarbete med kvinnojouren och andra sakkunniga. Det handlar om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, uppfostringsvåld och hedersrelaterat våld.

För att Upplands-Bro ska vara en trivsam kommun att leva, verka och vistas i ska vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Det gör vi genom att ta ett långsiktigt helhetsgrepp i samarbete med polis, väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar, olika frivilliga organisationer m.fl. I Upplands-Bro ska trygghet vara en rättighet för alla.

Konkret ska vi:

 • se till att socialtjänsten griper in tidigare och i fler situationer (s.k. mellantvång),
 • öka de sociala insatserna bland annat genom bättre tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter och fältassistenter på kvällar och helger samt sociala insatsgrupper,
 • erbjuda alla föräldrar generella föräldrastödsprogram tidigt och återkommande,
 • se till att all kommunal verksamhet förses med kunskap och metoder för att upptäcka våld i nära relationer, bland annat med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, handböcker och utbildningsmaterial i ämnet,
 • ha fler personer som kvällar, nätter och dagtid – vardagar som helgdagar – arbetar uppsökande och förebyggande bland ungdomar på gator, torg, skolor, fritidsgårdar och på internet,
 • förbättra stödet till skolan och omsorgen så att personalen kan identifiera barn och unga i riskzonen och stödja dem,
 • införa rätt till fritidshem efter skoldagen oavsett om föräldrarna har arbete eller inte,
 • förbättra förutsättningarna för fler unga att komma i arbete eller vidareutbilda sig,
 • arbeta aktivt mot mobbing och droger,
 • arbeta förebyggande och motverka radikalisering,
 • jobba för att Upplands-Bro inte har några utsatta områden senast 2025,
 • se till att trygghetsfrågor och ett brottsförebyggande perspektiv prioriteras i all samhällsplanering,
 • stärka och utveckla trygghetsarbetet tillsammans med lokala företagare, boende, bostadsföretag, föreningar med flera,
 • snabbt åtgärda och polisanmäla klotter och annan skadegörelse,
 • jobba för att vår närpolis ska vara mer synlig och aktiv i kommunen,
 • förbättra ljussättning och öka belysning vid undanskymda platser där människor rör sig och vistas exempelvis gångtunnlar,
 • aktivt arbeta med röjning av sly och buskar på undanskymda platser,
 • löpande göra trygghetsvandringar tillsammans med medborgare för att kunna åtgärda sådant som upplevs otryggt.
facebook Twitter Email