– Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat

– ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.

Upplands-Bro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet till ett hållbart yrkesliv och inflytande över sin egen arbetssituation. Kommunen ska stötta medarbetarnas utveckling. Se till att medarbetarna får professionell utbildning och utveckling. Respektera medarbetare och deras insatser. Arbetsplatser ska genomsyras av trygghet, tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar med respekt samt en bra arbetsmiljö. Anställningstrygghet är en självklarhet. Vi ska utreda behovet och förutsättningarna för 6 timmars arbetsdag inom yrkesgrupper där intresse och behov finns.

Medarbetarna ska uppmuntras till ökad delaktighet och ges ett utökat inflytande över sin egen arbetssituation. Vi ska arbeta för att se till att osakliga löneskillnader på grund av kön inom och mellan grupper inte uppkommer. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som minskar ökningen av visstidsanställningar, eftersom de leder till otrygghet, lägre lön och sämre arbetsvillkor.Vi ska införa rätt till heltid.

Vi ska använda pengarna från regeringens äldrelyft till utbildning och kompetensökning för personal inom äldrevården.

Vi ska minska avståndet mellan biståndshandläggare och vård- och omsorgspersonal, och minska detaljreglering. Det är så långt ifrån värdig välfärd man kan komma, både för de äldre och för de anställda. Vi ska ge förutsättningar för personalen att utifrån sina yrkeskunskaper arbeta omsorgsrationellt som möjliggör en helhetssyn på den äldres behov.

Valfriheten ska öka i förhållande till i dag genom att äldre ges ett större inflytande över vilken hjälp som ges samt hur hjälpen ska utföras. För att skapa det handlingsutrymmet måste vård- och omsorgspersonalen ha tillräckligt med tid för att kunna arbeta professionellt, kontinuiteten måste vara hög och därtill ska det finnas utrymme för flexibilitet.

Hemtjänsten bör organiseras i team med olika yrkeskompetenser. Hemtjänst och hemsjukvård behöver integreras för att möta behoven hos allt fler äldre med stora vård- och omsorgsbehov.

Upplands-Bro ska ha ett positivt näringslivsklimat där vi underlättar att starta, utveckla och etablera företag i hela kommunen. Företag ska känna sig välkomna och värdefulla i Upplands-Bro kommun. Kommunen ska ha ett fortsatt företagsvänligt klimat som möjliggör utveckling av befintliga företag samt underlättar nya etableringar.

Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Ett näringslivs- perspektiv bör finnas med i alla beslut som fattas i kommunen. Vi ska tillhandahålla en allmän sökbar karta över ledig mark och lokaler för att underlätta för näringslivsidkare som vill utöka sin verksamhet eller nyetablera sig i kommunen. Upplands-Bro kommun välkomna möjligheter att ingå i samverkansprojekt kopplat till tekniksprång.

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet. Vi har ett gott lokalt näringsliv som är viktigt för kommunen och ungdomarna. Utbytet skola-näringsliv kan stärkas och möjligheterna för det lokala näringslivet ytterligare förbättras.

Vi startar upp daglig verksamhets efterlängtade café på Torget 4 i Kungsängen igen.

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt och fler arbetstillfällen. Under 2021 utvecklas en ny näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet i Upplands-Bro.

Under 2021 utvecklar organisationen förutsättningar för bättre service, detta uttrycks inom ramen för strategin, ”service och nöjdhet” som innehåller sex områden som samtliga inom Upplands-Bro kommer utveckla. Områdena är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Under 2020 utreds förutsättningarna för Rättviksmodellen och modellen införs 2021 i strävan att skapa en effektivare och mer kundanpassad myndighetsutövning. Modellen innebär att fakturering sker först efter att tillsynsbesöken utförts och inte som nu efter schablon i förväg

Vi beklagar djupt de styrandes (M,L,C och KD) näringslivsfientliga hållning till utveckling och företagsetablering i området Nygård. Otydlighet, saktfärdighet och ointresse ha resulterat i att kommunen förlorar 1000-tals befintliga och framtida jobb,sommarjobb och tillfälliga jobb för ungdomar.

Företag har valt bort att investera i Upplands-Bro. Kommunmedborgare hamnar i arbetslöshet och här har kommunens arbetsmarknadsavdelning och vuxenutbildning samt näringslivsavdelning ett viktigt ansvar att på allvar arbeta för att så många som möjligt hittar nya anställningar i Upplands-Bro.

Vi ska erbjuda de närmare 1000 personer som blir arbetslösa utbildning via kommunens vuxenutbildning, samt matchning mot lokala företag.

2021 sätter vi fokus på att:

  • Öppna Café på Torget 4 i Kungsängen
  • Minska avståndet mellan biståndshandläggare och vård- och omsorgspersonal
  • Använda äldrelyftet till utbildning och kompetensutveckling
  • Revidera kommunens näringslivsstrategi
  • Införa Rättviksmodellen
  • Återinföra möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet
facebook Twitter Email