BoM HP 2015-2018

MILJÖ & HÅLLBAR UTVECKLING

 

En av kommunens uppgifter är att skydda människors hälsa och miljön. Ett aktivt och kvalitativt arbete med bygg- och miljöfrågor är avgörande för hur vår kommun och vår miljö kommer att se ut i framtiden. Upplands-Bro ska föregå med gott exempel och låta kretsloppstänkande och hänsyn till en hållbar utveckling prägla planering, utförande och uppföljning i kommunen.

 

Kommunens verksamheter ska genomsyras av en grön profil och hållbar

samhällsutveckling.

Taxor och avgifter ska premiera ett resurssnålt beteende

Vi slår vakt om strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och växt-

och djurlivet skyddas.

Saltfri halkbekämpning ska tillämpas i Upplands-Bro kommun så långt det är möjligt.

Användning av förnyelsebar energi och effektiv energianvändning i kommunala

verksamheter samt utreda möjlighet att tanka biogas i kommunen skall genomföras.

Källsorteringen av avfall i de kommunala verksamheterna skall öka.

Utredning om behovet av eventuella åtgärder för att säkerställa god vattenkvalitet i

Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön slutförs.

Fler ska kunna anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet och utbyggnaden av ett

bra omhändertagande av dagvattnet ska fortsätta.

Inrättande av naturreservat vid Örnässjön/Lillsjön genomförs.

Bra dricksvatten tryggas genom fortsatt samverkan för en god vatten- och luftkvalitet och

dricksvattnet ska värnas genom att andelen miljöförstörande ämnen som tillförs Mälaren

minskar.

Grunden för miljötillsynen skall vara nationella, regionala och lokala miljömål.

Miljömedvetenheten ska öka bl.a. genom fortsätt information till invånare, föreningar och

företagare via Miljöalmanackan.

Miljöengagemanget – inom områdena avloppsrening, energianvändning och bevarande av

den biologiska mångfalden – ska öka hos fastighetsägare, lantbrukare och andra företagare

genom samverkansprojekt.

Att fler ska kunna anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Utbyggnaden av ett bra omhändertagande av dagvatten kommer att fortsätta.

Kommunens energianvändning skall vara effektiv och miljövänlig.

Avfallshanteringen vidareutvecklas genom hushållning, källsortering, återvinning,

kompostering och bättre energiutvinning.

Energisnål gatubelysning används genom att byte av lampor och armaturer slutförs.

Det blir fler skyddade natur- och grönområden både i närmiljön och i större naturområden.

Den biologiska mångfalden ska värnas.

Kretsloppstänkande och hänsyn till en hållbar utveckling ska prägla planering, utförande och

uppföljning i kommunen.

Kortare hanteringstider samt hög kvalitet på information om och hantering av

myndighetsärenden skall råda.

 

facebook Twitter Email