– Bygg-och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar – miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljön.

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår.

Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.

2021 sätter vi extra focus på att utveckla digitala delar, starker organisationen för att kunna genoföra miljöåtagande och sänker självfinansieringsgraden på bygglovsidan från 92% till 80%.

Bygg-och miljönämnden

Budget 20205 600
Generell kompensation1 350
Budget 20216 950
Plan 20226 950
Plan 20236 950
facebook Twitter Email