Fler mötesplatser och möjligheter till fritidsaktiviteter

Alla vet vi att livsstilen påverkar hälsan. Fysisk aktivitet, rätt kost och att avstå från att röka är exempel på hur individen själv kan bidra till bättre hälsa. Samtidigt har samhället ett ansvar att skapa goda förutsättningar för individen att leva rätt och fatta de bästa besluten.

Fler fritidsaktiviteter

Ett exempel är att skapa möjlighet för träning och rörelse. Vi ska skapa meningsfulla aktiviteter för äldre efter deras önskemål och förutsättningar. “Hälsans stig enligt” föreningen Hjärt- lungs rekommendation är ett exempel på en anpassad promenadstig i lämplig terräng. Andra exempel är att anlägga boulebana, sommarkollo för äldre.

Mötesplatser i samtliga kommundelar

Vi socialdemokrater vill också att det ska finnas en mötesplats för seniorer i samtliga kommundelar. Det är en viktig verksamhet för att motverka ofrivillig ensamhet och skapa meningsfulla aktiviteter i gemenskap med andra. Det är önskvärt med flera aktiva pensionärsorganisationer som tillsammans med kommunen arbetar aktivt med uppsökande verksamhet bland pensionärer som har behov av kontakt. Olika typer av informationsverksamhet bör finnas för att för att sprida upplysa Upplands-Bros seniorer om mötesplatserna och om de olika aktiviteter som finns där. Av trygghetskäl vill vi även att det ska finnas hjärtstartare på kommunens mötesplatser för seniorer.

Konkret ska vi:

  • skapa en mötesplats för seniorer i varje kommundel med personalresurser för att stödja de olika mötesplatserna,
  • sätta upp hjärtstartare på varje mötesplats,
  • öka insatserna för att motverka isolering och ofrivillig ensamhet,
  • anlägga ”Hälsans stig”,
  • erbjuda meningsfulla aktiviteter för äldre efter deras önskemål och förutsättningar
facebook Twitter Email