Fler och bättre anpassade bostäder för äldre

Vi blir allt äldre, och de allra flesta vill så långt det är möjligt bo kvar hemma. Dessa önskemål ställer allt högre krav på det egna boendet i form av bostadsanpassningar och högre krav på hemtjänstinsatser, när behov finns.

Fler trygghetsboenden och rätt till kostnadsfria trygghetslarm

De allra flesta av Upplands-Bros seniorer bor bra. Men om man blir sjuk, mindre rörlig och kanske ensam upplever många seniorer att bostaden fungerar sämre och uppfattar den som otrygg och illa anpassad efter deras behov. Vård- och omsorgsboenden är anpassade efter personer som har behov av heldygnsomsorg. För den som söker en bättre anpassad bostad eller gemenskap är det snarare andra boendeformer för seniorer som behövs. Utbudet av trygghetsboenden behöver öka, tillsammans med möjligheter till anpassning av ordinarie bostäder. Vi socialdemokrater vill möjliggöra minst ett trygghetsboende i varje central kommundel.

Planering utifrån tillgänglighet är viktigt vid all ny- och ombyggnation. En bostad kan behöva anpassas efter nya behov, men vissa anpassningar skulle kunna ordnas redan vid ny- och ombyggnation. Oavsett vem som ska bo i en lägenhet kan trösklar tas bort och våtutrymmen anpassas för att rymma en rullstol. Trygghetslarm i hemmet gör också att fler känner sig trygga hemma och kan minska oron för att ramla i hemmet och bli hjälplöst skadad. Att möjliggöra för alla seniorer att få ett trygghetslarm sänker trösklarna till omsorgen vilket är bra för såväl individen som samhället. Anpassad bostad för alla seniorer handlar också om rimliga hyror och avgifter. För socialdemokraterna handlar en jämlik bostadspolitik om att det byggs bostäder för olika behov och i olika prisklasser.

Om man utifrån sitt omsorgsbehov inte längre kan leva ett gott liv i sin ordinarie bostad har samhället skyldighet att se till att det finns olika former av omsorgsboenden. Under senare år har antalet vård- och omsorgsboendeplatser i kommunen ökat. Kommunen har också moderniserat och renoverat de äldsta boendena.

Konkret ska vi:

  • skapa en ökad mångfald av bra boenden för äldre,
  • möjliggöra för trygghetsboende i varje central kommundel,
  • införa avgiftsfria trygghetslarm i hemmet för seniorer som önskar det.

Bostadsgaranti för kommunmedlemmar över 80 år

I dag avgör funktionsförmågan till stor del om en person har rätt till en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. Seniorers behov av gemenskap och känsla av otrygghet är faktorer som man kan ta hänsyn till men som inte ensamt avgör ett beslut om vård- och omsorgsboende.

Detsamma gäller ålder. Det är fysiska behov som styr, och på grund av rådande rättspraxis är det i dag svårt att få ett vård- och omsorgboende beviljat utifrån endast ålder. Vi socialdemokrater anser att de rättsliga förutsättningarna behöver förändras för att möjliggöra sådant boende för de som önskar det. Vi vill införa en bostadsgaranti, där alla över 80 år ska erbjudas äldreboende.

Utöver vård- och omsorgsboende finns det andra former av boenden för seniorer: servicehus, servicelägenheter, mellanboenden, trygghetsbostäder och olika former av seniorlägenheter. AB Upplands-Brohus ska ha fortsatt uppdrag att prioritera seniorer vid såväl nybyggnation som fördelning av lediga lägenheter. Vi socialdemokrater jobbar för att det ska finnas en mångfald av bra bostäder för seniorer.

Konkret ska vi:

  • införa en bostadsgaranti på äldreboende för alla över 80 år,
  • verka för att sociala skäl, som t ex upplevelsen av social trygghet, ska vara en stark faktor för att beviljas vård- och omsorgsboende,
  • införa förenklad biståndsbedömning på de insatser där det är möjligt.
facebook Twitter Email