Kommunen som arbetsgivare

Upplands-Bro skall vara ett föredöme som arbetsgivare. Kommunens anställda är dess viktigaste resurs och vi vill satsa mer på personalutveckling för att kunna tillgodose nya krav i verksamheterna.

Gott ledarskap med delaktighet, jämställdhet och mångfald skall prägla arbetsgivarens politik.

Inflytande över den egna arbetssituationen är viktig. Personal som är anställd inom kommunen skall i hög grad kunna påverka sin arbetssituation, utvecklas och bidra aktivt till utvecklingen på arbetsplatsen.

Medarbetare skall ha ett bra arbetsliv med möjlighet att jobba heltid.

Vi kommer att fortsätta att jobba för att heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens personal. Varje ny tjänst skall utgå från heltid. Alla ska kunna leva på sin lön och känna trygghet. Vi skall vara öppna för en modell som den anställde själv önskar. Styrningen över den kommunala organisationen skall ständigt utvecklas så, att den blir tydligare och mer överskådlig.

Arbetsmiljöarbetet måste kontinuerligt utvecklas och förbättras. Varje arbetsplats skall präglas av att ha en hållbar utveckling i centrum. Utveckling av arbetsorganisationen tillsammans med chefsutveckling skall fortsätta att bidra positivt. Genom att i första hand arbeta långsiktigt med återväxt och kompetensutveckling ska vi hantera ev. övertalighet och i största möjliga mån undvika uppsägningar.  Samarbete med fackliga organisationer skall ge oss en helhetssyn över de verksamheter som kommunen driver.

Vi ska värna den svenska modellen. Kommunala upphandlingar av tjänster och byggentreprenader ska ske från företag och organisationer som följer kollektivavtalsliknande former. Detta krav ska så långt som möjligt även gälla underentreprenörer.

Vi vill

  • Att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.
  • Motverka otrygga tidsbegränsade anställningar.
  • Att kommunen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljömed satsningar för att öka frisknärvaron.
  • Stärka kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten i verksamheterna.
  • Skapa jämställda löner och karriärmöjligheter.
  • Att arbetsgivaren skall stå för arbetskläder i alla verksamheter där dessa är nödvändiga.
  • Erbjuda och utveckla friskvårdför kommunanställda för att främja en sund balans mellan arbete, familjeliv och fritid.
  • Ha krav på kollektivavtal liknande villkor i upphandlingar för att verka för schyssta villkor på hela arbetsmarknaden.
facebook Twitter Email