Övergripande mål

Fokus på service beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro kommun genom sex övergripande mål. De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.

·       En kommun för alla

Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen. Kommunen ska erbjuda gemenskap, aktiviteter och upplevelser för alla invånare

·       Tillitsfull och stärkt demokrati

Invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.

·      Livslångt lärande

I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och kommande generationers invånare.

·      Upplevelser av högsta kvalitet

I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

·      Hållbar utveckling

Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.

·      Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat

Ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.

facebook Twitter Email