Social investeringsfond

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.

I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för balanskravs-utredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013 med 10 mnkr, 2016 med 10 mnkr, 2017 med 12 mnkr och 2018 med 15 mnkr. Fonden beräknas uppgå till 18,7 mnkr vid årsskiftet 2020. Inga medel finns kvar till nya projekt.

En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och helårsbokslutet.

facebook Twitter Email