Vi bygger Upplands-Bro starkt igen!

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till utveckling.
Vi värnar alla människors lika värde och välkomnar alla människor till vår kommun. I Upplands-Bro kommun ska öppenhet och respekt gälla gentemot alla medborgare. Respekt för de mänskliga rättigheterna är ett uttryck för socialdemokratins grundläggande värderingar och en förutsättning för demokrati.
Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig sektor och den pågående pandemin och dess påverkan på kort- och lång sikt. Det finns stora ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd.
Vi konstaterar också att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om respekt för varandras roller, öppenhet, transparans, demokratiska processer, prioriteringar, ett demokratiskt, ansvarsfullt, kreativt och empatiskt ledarskap.
Det handlar om kompetenta, engagerade, inovativa, politiskt oberoende och digitalisering som skapar förutsättningar för framtidens välfärd.
Demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser. Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder, äldre och unga ökar snabbt under en kommande tioårsperioden, vilket innebär ökat behov av förskolor, skolor, äldreomsorg mm.
Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Detta ställer krav på nya lösningar och på effektiviseringar. Vi ska se till att varenda öre vi gemensamt betalar i skatt används effektivt med focus livskvalitet för oss medborgare. Det gör vi genom att stärka vår gemensamma välfärd.
Det handlar om skolan, jobben, omsorgen och tryggheten!
Vi ska effektivisera med empati och förstånd, ha en sund personalpolitik och vi ska bygga med ansvar.
Den dag vi har tillräckligt med händer och fötter inom omsorgen, kontinuitet inom hemtjänsten, schysta arbetsvillkor för kommunens medarbetare, arbetskläder på arbetsplatserna. Den dag vi kan behålla och rekrytera sjuksköterskor, undersköterskor, behöriga lärare, förskolelärare, barnskötare och andra viktiga yrkesgrupper.
Den dag vi har färre barn och elever i grupperna, personalen har tid för att utföra kärnuppdraget, rätt till 30 timmars förskola per vecka även för barn som fått syskon eller har föräldrar som studerar, utvecklade
träfflokaler och mötespunkter, tryggare lärmiljö, trygga skolvägar, det är tryggt och snyggt i kommunen med tillgängliga kultur och idrottsaktiviteter för såväl ung som årsrika.
Den dag kommunens kulturskola har förutsättningar att erbjuda ett brett utbud för kommunens alla barn och ungdomar, när vi tagit omhand om våra kulturmiljöer, har åtgärder för att bryta utanförskapet i utsatta områden på plats, mött upp utbildningsskulden och återhämtat andra verksamheter från CV19 pandemin och en rad andra områden som är viktiga för ett rikt och kvalitativt liv i Upplands-Bro kommun.
Då sänker vi skatten – men vi är tyvärr inte där, ännu.
Det senaste året har starkt präglats av Coronapandemin, en period som för alltid kommer finnas i vårt medvetande. Pandemin är långtifrån över och dess konsekvenser är ännu inte möjliga att överblicka, dock har en sak blivit tydlig. Utan samarbete, tålamod och en stark gemensam välfärd står vi dåligt rustade när krisen kommer. Kommunens medarbetare har gjort fantastiska insatser i denna speciella tid, det går inte att underskatta betydelse av det jobb de har gjort. Vårt ansvar att garantera dem en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv har aldrig varit tydligare.
I en orolig värld finns det krafter som vill skapa oro och splittring, men pandemin har tydligt visat att det är tillsammans och genom samarbete vi klarar de utmaningar vi ställs inför. Alla kommunens invånare ska känna sig delaktiga och betydelsefulla.
Omsorg måste vara av god kvalitet och tillsammans med statsbidrag kan vi förbättra villkoren för kommunens medarbetare samt kompetensutveckla omsorgspersonal. Den utbildningsskuld som skapats på grund av pandemin måste betalas tillbaka.
Att fler har ett jobb att gå till kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här måste hela kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas.
Vi ser med oro på den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att arbeta för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen senast 2025.Det hanlar om akuta men framförallt långsiktiga åtgärder i samarbete med andra aktörer för ett hållbart Upplands- Bro. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, till människors frihet att forma sina egna liv. Vi ska erbjuda en likvärdig utbildning med kunskap i focus. Utbildning är inte längre något man får en gång som ung. Allt fler kommer att behöva ställa om, komplettera och byta yrkesbana mitt i livet. Utbildningsinsatserna ska matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun ska det finnas utbildningsmöjligheter för alla, ung som årsrik.
Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om boende, fritidsaktiviteter eller omsorgsinsatser. Alla äldre ska ha möjlighet att delta i samhällslivet. Det ska finnas meningsfulla dagliga aktiviteter med varierande innehåll som stärker den enskildes egna resurser
Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas.
Upplands-Bro kommuns miljö- och klimatarbete ska ligga i framkant och kontinuerligt söka nya sätt att göra varje del av kommunens verksamhet mer hållbar.
Vi, Socialdemokrater vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i.
För att nå dit behöver vi investera i välfärden, höja kvaliteten i verksamheterna, öka människors inflytande och egenmakt, skapa en företagarvänlig miljö som får fler i arbete.
Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar. Så bygger vi Upplands-Bro starkt igen!

facebook Twitter Email