”Upplands-Bro framtidskommunen som ger plats”

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till vår utveckling.

Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. I Upplands-Bro kommun ska vi ge alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Det är ett långsiktigt arbete där vi tar gemensamt ansvar för såväl kommunens utveckling som Upplands-Brobornas trygghet och trivsel. Kommunen ska växa och moderniseras ansvarsfullt.

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig sektor. Den pågående pandemin och dess påverkan på kort- och lång sikt.

Det finns stora ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om människorna som arbetar inom verksamheterna, ett innovativt ledarskap och digitalisering som skapar förutsättningar för framtidens välfärd. Att långsiktigt verka för social, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet är avgörande för hur Upplands-Bro kommer att lyckas att tillhandahålla en trygg och kvalitativ välfärd i framtiden.

Vi ska utveckla service och nytta så att varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.

Befolkningsstrukturen visar att antalet yngre och äldre kommer att öka betydligt snabbare än invånarna i yrkesverksam ålder, vilket innebär samhällsekonomiska påfrestningar. Samtidigt ställer kommunens tillväxt krav på en hög investeringsnivå.

Nyttan för kommuninvånarna utifrån insatta resurser i form av arbetsinsatser och budgetmedel behöver öka, för att i första hand värna om att bibehålla volymer och kvalitet i kommunal verksamhet. Det kan exempelvis ske genom användning av ny teknik, genom att lära av andra och att samarbeta med andra aktörer. Det behövs tydliga prioriteringar, effektiv organisation och verksamhet utifrån de övergripande målen. Systematisk uppföljning av egna verksamheter och entreprenader ska ske kontinuerligt och taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursutnyttjandet.

Konkurrensutsättningar av verksamheter kan förekomma och kommunen ska alltid vara med och ha möjlighet att lägga anbud.

Vi ska stärka invånarnas engagemang och möjlighet att påverka de beslut som rör dem själva och samhället i stort.Tryggheten är grunden för ett fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och psykiskt. Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen vi rör oss. Vi ser med oro på den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att arbeta för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen senast 2025.

Vi påbörjade ett långsiktigt trygghetsarbete 2016, det arbetet fortsätter och ska utvecklas och anpassas efter behov och effekter. Det handlar bland annat om förebyggande arbete, bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga främjande insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.

Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser i nivå med Parisavtalets mål och vara fossilfria 2030. Det kräver åtgärder främst på områdena energi-, transporter och avfall. I vårt budgetförslag inför vi också perspektivet om kommande generationer i alla tjänsteskrivelser.

I vår kommun kan man välja mellan att boende i tätort eller landsbygd. Både tätorten och landsbygden ska utvecklas och leva. Valfriheten att välja sin egen boendeform ska finnas kvar. Villa, radhus, bostadsrätt eller hyresrätt det ska man kunna välja på i Upplands-Bro. Upplands-Bro ska växa hållbart.

Upplands-Bros befolkning ska långsiktigt växer med cirka 2% årligen och samhällets utveckling ska ta tillvara kommunens unika plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska erbjuda. Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, möjligheter till livslångt lärande, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, samt välkomnande boendemiljöer.

Upplands-Bro ska ha ett positivt näringslivsklimat där vi underlättar för människor att starta, utveckla och etablera företag i hela kommunen.

Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. Trygghet, valfrihet och kvalitet är i fokus, ordning och reda i ekonomin en självklarhet och människors egenmakt och behov står i centrum.

För att nå dit behöver vi skapa bättre livsvillkor genom att höja kvaliteten i välfärden, skapa en företagarvänlig miljö samt ökad valfriheten.

På så vis kommer Upplands-Bro kommun att stå väl rustad inför framtiden

I 2021 års budget sätter vi extra fokus på framtidstro för barn och ungdomar, tryggt åldrande med hög kvalitet i en hållbar och trygg kommun.

facebook Twitter Email