Äldre-och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.


Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet, depression eller annan psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet ska stärkas och mötesplatser som möjliggör samvaro, kultur och andra aktiviteter för äldre utvecklas. Ideella aktörer spelar en viktig roll och bör tillvaratas.
Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas


En god måltid handlar om såväl upplevelsen som hur maten tillagas och med vilka råvaror. Vi ska erbjuda goda och hållbara måltider.
Personal kontinuitet för att minska antalet personer som besöker den enskilde inom hemtjänsten ska priori

Det ska vara möjligt för äldre och pensionärsorganisationer att samlas på helger, tillgång till möteslokaler
Språkkompetens. Språket är en utmaning inom äldreomsorgen. En språkinventering ska genomföras för att därefter kartlägga behov av utbildning som ska erbjudas till den personal som behöver.


Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i Upplands-Bro kan vara trygga i att äldreomsorgen fungerar när man behöver den. Det handlar om arbetsmiljön, förutsättningar att kompetenshöja personalen och ge rimliga och självständiga förutsättningar att göra sitt arbete i samråd med brukaren.


En grupp äldre som ofta upplever att de inte är trygga är dementa och deras anhöriga. Oron kan bestå i att inte hitta hem, rädsla för att gå vilse med mera. Vi ska erbjuda GPS klocka som innebär att en person med demens har en klocka med GPS sändare, klockan är sedan programmerad att skicka ett meddelande till anhöriga och hemtjänstpersonal om personen går utanför ett ”digitalt staket”.


Det digitala staketet omfattar för användaren kända områden exempelvis vägen fram och tillbaka till närmsta mataffär. Hamnar personen på villovägar behöver inte anhöriga, hemtjänst eller personen själv heller vara orolig då larmet går ut och anhöriga eller hemtjänstpersonalen snabbt kan se vart personen befinner sig med hjälp av GPS tekniken.

Vi ska:
• ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet


• öka bemanningen, höja kvalitet inom äldreomsorgen samt satsa på ett kunskapslyft i det svenska språket för personal med annat modersmål


• erbjuda fria arbetskläder och skor för alla i äldreomsorgen


• öka inflytande inom hemtjänsten –“Du ska äga din tid och dess innehåll” och införa hemtjänst efter behov genom enkla handläggningsprocesser och tillräckliga resurser


• införa omsorgskontakt i hemtjänsten för att öka tryggheten och bryta många äldres ensamhet genom ett trygghetspaket för mer social samvaro och ökad kontinuiteten inom hemtjänsten (Begränsat antal personal som kommer till ditt hem)


• tillsätta en styrgrupp med uppdrag att arbeta långsiktigt och strukturerat med målet att öka utförandegraden inom hemtjänsten samtidigt som personalen har goda arbetsvillkor och har relevant kompetens och utbildning. Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs.


•höja kvalitetskraven på alla utförare och att införa en kvalitetsgaranti med kontinuerlig uppföljning och nolltolerans mot oseriösa aktörer


•utveckla träfflokaler och mötespunkter för äldre och skapa utrymme för socialgemenskap och meningsfulla aktiviteter


•utveckla aktiviteter tillsammans med pensionärsorganisationerna och stödja pensionärsföreningarnas arbete i syfte att bryta social isolering och främja inkludering


•genomföra en satsning på idrott och friluftsliv för äldre i samråd med kommunala pensionärsrådet, studieförbund/föreningar. Det kan handla om matlagning, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar.


•återstarta Torget 4 som café och mötesplats


•erbjuda god och näringsrik mat i hela äldreomsorgen. Maten på våra äldreboenden skall vara näringsriktig, klimatsmart och lagas lokalt


•skapa möjligheter för äldre som bor i sina hem att äta i gemenskap

•arbeta förebyggande tillsammans med kommunala pensionärsrådet och i samarbete samråda om förebyggande åtgärder för att undvika fallolyckor


•garantera plats på äldreboende för de äldre som har större vårdbehov. Därför ska en boendegaranti införas för alla över 80 år


•behålla serviceboendet i Bro


•bygga trygghetsboenden i Bro och Kungsängen


•se över behovet av servicehus/mellanboenden i Kungsängen

undersöka förutsättningar och behov av boende för äldre i Håbo-Tibble och Brunna


•införa avgiftsfria trygghetslarm och avgiftsfria broddar, något som borde vara en självklarhet för varje person som behöver det. Inget av det ska vara en kostnadsfråga för de äldre


•köpa in tvåsitsiga elcyklar till våra äldreboenden så att äldre kan komma ut på en cykeltur


•erbjuda GPS klocka till de äldre som känner otrygghet för att gå vilse


•göra en tillgänglighetsinventering över bostäder i kommunen, De flesta av landets bostäder är inte anpassade för äldre. För att kunna bo kvar i ordinarie boende krävs att det finns bostäder med god tillgänglighet. Vissa mindre tillgänglighetsanpassningar kan också göras enkelt


•erbjuda stöd och rådgivning till anhöriga som har familjemedlemmar med särskilda behov

facebook Twitter Email