Balanskravsutredningen

Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel  2021*)  2020**)  2019  2018  2017
Årets resultat enligt resultaträkningen3 000-11 70852 966107 66644 124
Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar    -4 644  -6 602  -1 077
Årets resultat efter balanskravsjusteringar  3 000  -11 708  48 322  87 608  43 047
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)    -33 397  
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)   11 708   
Årets balanskravsresultat3 000014 92587 41634 073
Ackumulerad resultatutjämningsreserv95 37995 379107 08773 69073 690
*) Budgeterat resultat för 2021 **) Resultat för 2020 är helårsprognos per augusti.
facebook Twitter Email