Egenmakt & Möjligheter är att kunna välja

Upplands-Bro kommun skall vara en kommun där människors makt över sin egen vardag ökar genom delaktighet i och information om de demokratiska processerna och beslutsfattandet. Kommunen skall på olika sätt stimulera medborgarnas intresse för och delaktighet i den politiska beslutsprocessen.

Ungdomars samhällsengagemang skall uppmuntras och de som brukar kommunal service och verksamhet skall ha större inflytande över hur olika tjänster utförs. Det gäller möjligheten att välja mellan vilken skola eller vilket äldreboende som bäst passar dina behov.

Vi vill se både kommunal och fristående verksamhet men det är inget mål i sig utan ett av flera möjliga verktyg för att öka den enskildes makt över sin vardag. I de fall verksamheter skall konkurrensutsättas skall det alltid ske öppet och transparent. För all verksamhet såväl i kommunal regi som på entreprenad eller i annan driftsform skall tydlighet gällande rättigheter och skyldigheter, insyn och uppföljning gälla och ständigt utvecklas. Ekonomisk vinst skall aldrig tillåtas på bekostnad av verksamhetens kvalitet.

Vi vill att kvaliteten inom alla verksamheter skall lyftas fram och stå i fokus på ett tydligare sätt än idag. Det skall gälla oavsett vem som driver verksamheten. Därför vill vi att alla verksamheters kvalitet redovisas öppet. En övergripande kvalitetsstrategi skall tas fram och ett system för ledning, uppföljning och deklaration på kvaliteten på alla kommunens verksamheter införs. För att genomföra detta inrättas en kvalitetsfunktion som också får till uppgift att redovisa jämförelsetal, kvalitetskontroller och tillhandahålla fakta som hjälp för invånarna när de skall använda de gemensamt finansierade tjänsterna.

Vi vill:

  • Stärka den lokala demokratin genom ökad möjlighet till delaktighet och ett öppet arbetssätt.
  • Uppmuntra ökat samhällsengagemang framför allt hos ungdomar t. ex genom att vi utvecklar medborgardialogen, demokratidagen och inför rådslag och liknande.
  • Att de som nyttjar kommunal service och verksamhet skall få större inflytande att bestämma hur olika tjänster skall utföras.
  • Öka möjligheten att välja tjänster. Kvalitet i verksamheterna är viktigare än driftsform.
  • Inrätta en kvalitetsfunktion som får till uppgift att redovisa jämförelsetal, kvalitetskontroller och att tillhandahålla fakta, som hjälp för invånarna när de skall använda de gemensamt finansierade tjänsterna.
  • Tillsammans med hyresgästerna utveckla inflytande över boendet.
  • Fortsatt utveckla dialog och samarbete med instiftade råd. Tex skolråd.
facebook Twitter Email