Kultur-och fritidsnämnden

Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens arbete med trygghet och gemenskap för en attraktiv och växande kommun.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människor behöver för att vidga sina möjligheter till utveckling och avkoppling.


Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kulturskola, bibliotek, allmänkulturell verksamhet, studieförbunden, fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar, simhall och badplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet.


Kultur och fritid är en viktig del av vår välfärd!
Socialdemokraternas samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för deras självständiga förmåga till organisering. I folkrörelser möts olika åsikter och det finns demokratiska former för att enas om hur organisationen ska bedriva sin verksamhet och påverka samhället. Det ökar förståelsen för hur samhället fungerar och för oliktänkande.


Ungas fritid, däribland verksamheten vid fritidsgårdar, är en viktig arena för att skapa mötesplatser och möjligheter till etablering i samhällslivet.
Den pågående Corona pandemin har lämnat djupa sår i vår kommun och det kommer att ta tid tills alla samhällsfunktioner återgår till normala nivåer. Bland annat har det sociala avståndet mellan människor varit mycket svår och det finns en stor oro om ökad psykisk ohälsa särskild bland våra barn och ungdomar. Därför har Kultur och fritidsverksamhet en enorm utmaning framför sig att till kommuninnevånare erbjuda goda möjligheter och förutsättningar till återhämtning och framtidsinspiration. Det arbete kommer Socialdemokraterna att prioritera!


Socialdemokraterna vill stärka sammanhållningen och skapa trygghet i samhället. Goda förutsättningar för folkrörelser och det civila samhället behövs för att lyckas med detta. Vi vill bidra till att alla människor ska kunna organisera sig och idéburna organisationer har möjlighet att växa.


Folkbildningen är en mycket viktig grund som det svenska samhället och den svenska demokratin står på. En vida utspridd allmänbildning av hög kvalité håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället på många sätt. Studieförbundens verksamheter, som en viktig del av folkbildningen, är öppna för alla men studieförbunden ska aktivt arbeta för att nå nya deltagare/deltagargrupper, deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda eller deltagare med funktionsvariationer.


Ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till idrott, aktiva föreningar och goda förutsättningar för friluftsliv och fritidsaktiviteter för alla åldrar skapar gemenskap och delaktighet. Alla skall utifrån sina förutsättningar och villkor ges möjlighet att delta i och berika utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro kommun.
Vi vill stödja det fria kulturlivet och de fria kulturskaparna så att fler kan verka och etablera sig i kommunen. Tillgång till lämpliga lokaler och möjlighet att söka ekonomiskt stöd är en viktig förutsättning för det. Genom ökad dialog och samverkan kan vi tillsammans möta de utmaningar som finns idag.


Vi behöver utveckla effektivt användandet av kommunala lokaler och anläggningar utifrån ett kommunövergripande tillväxtperspektiv. Vid användning av lokaler samt ytor skall barn och ungdomsperspektiv prioriteras.


Även under 2022 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större utsträckning använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas. Unga bör också i högre grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva sina egna verksamheter. Socialdemokraterna i Upplands–Bro vill att Kulturskolan ska utveckla befintlig verksamhet och prova nya satsningar.


Vi ska behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och goda arbetsvillkor för pedagogerna.
Vi vill att alla barn/elever i kommunens skolor ska garanteras en kulturupplevelse /år och vill därför utreda ett system för detta.


Verksamhet för barn och ungdomar är viktig. Behov av ytterligare satsningar för att utveckla de befintliga verksamheterna och bredda aktivitetsutbudet för fler målgrupper ska fortsätta.
Våra lokaler, anläggningar, friluftsytor, kulturmiljöer- byggnader mm har en stor betydelse för medborgarnas rika intresse för kultur och fritid. Det är viktigt att dessa underhålls på ett effektivt och samhällsnyttigt sätt.


Allt fler tjänster och service inom nämndensområde digitaliseras. Det är en bra metod för att underlätta och förbättra verksamheten. Användarvänliga digitala system kan exempelvis vara ett fantastiskt stöd för att göra kultur och fritid i vid bemärkelse tillgängliga för alla oberoende funktionsvariationer, anpassa efter åldersgrupper, intressen, språkkunskaper etc.
Det är viktigt att det digitala utbudet av verksamheter når ut till alla medborgare och att utrustningen fungerar.

Vi ska:
•öka Kulturskolans utbud samt riktad satsning för ökat deltagande inom kulturskolan i områden där deltagandet är lågt idag

•erbjuda avgiftsfri Kulturskola till barn och ungdomar

•garanterar minst en kulturupplevelse/ år och barn/elev i Upplands-Bros skolor

•stödja de fria kulturskaparna

•se över tekniken för att skapa jämlikhet inom det digitala utbudet av verksamheten

•ha generösa öppettider i Biblioteken och Kulturhuset

•återupprätta barnbiblioteket i Bro

•satsa för att utveckla fritidsgårdarnas verksamhet utifrån målgruppernas behov

•starta fritidsgårdsverksamhet i Håbo-Tibble

•stärka ungdomsproducenter förutsättningar

•öka stödet till Studieförbunden

•skapa goda förutsättningar för idéburen verksamhet att bedriva offentligt finansierad välfärd

•anlägga aktivitetsparker i Kungsängen och Brunna

•fortsätta med utveckling av Stjärnparken i Bro

•erbjuda smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter

•införa Covid check för att ge ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsföreningar till arbete med återhämtning efter pandemin

•ge extra stöd till civilsamhället samt föreningar som jobbar med personer som är särskilt utsatta under pandemin

•ge mera pengar till kultur- och fritidsföreningar till arbete med återhämtning efter Covid 19

•anlägga Hälsans stig i Bro, Kungsängen, Håbo-Tibble och Brunna i samråd med föreningen HjärtLung

•värna våra kulturhistoriska värdefulla fastigheter och miljöer

•restaurera verksamhetslämpliga hembygdsgårdar och utveckla dem

•bygga äventyrs utomhusvattenlekpark i kommunen- utredning

•utveckla våra kommunala badplatser med attraktiva lekplatser på vatten och på land

•införa avgiftsfri dagkollo Hällkana

facebook Twitter Email