Näringsliv

”Ett bra företagsklimat är lika viktigt som en väl fungerande vård, skola och omsorg”

Fyra av fem nya jobb skapas i dag i små- och medelstora företag. Det finns en kraft hos alla de entreprenörer som tror på sin idé och vågar satsa på att starta företag som Sverige behöver. Vi vill se fler små företag som utvecklas, växer och anställer fler. Kompetensförsörjning och bättre matchning är avgörande för att fler företag ska kunna expandera.

För att klara kompetensförsörjningen i Sverige krävs fler utbildningsplatser i bristyrken och fler karriärvägar. Alla som är arbetslösa ska erbjudas validering och utbildning för att kunna bli anställningsbara.

En betydande faktor för en kommuns expansion är hur gynnsamt näringslivet är.
Upplands-Bro är en av Sveriges mest företagsvänliga och expansiva kommuner med cirka 2 000 registrerade företag.

Det finns många skickliga och engagerade entreprenörer i Upplands-Bro. Allt ifrån ungdomar som driver företag under sin gymnasietid, till väletablerade och anrika familjeföretag. Vi värdesätter kommunens företagare.

Genom en aktiv näringslivspolitik vill vi fortsätta skapa goda förutsättningar för fler att starta nya företag, och förutsättningar för etablerade företag att växa, anställa och utvecklas.

Företagen tycker att företagsklimatet i Upplands-Bro är bra det visa mätning efter mätning. Vi vill jobba för fortsatt långsiktig, positiv utveckling av näringslivsklimatet i kommunen genom god dialog och gemensamma mål där upphandlingar och tillgången på kompetens är givna områden.

Vi vill arbeta fram en kommunal strategi för jobbskapande åtgärder i samarbete med näringslivsrepresentanter, skola, fackliga organisationer och arbetsförmedlingen är ett sätt att knyta samman näringslivets behov med arbetssökande. En strategi där kompetensbehov från näringslivet möter kompetensutveckling och utbildning för arbetssökande är ett effektivt sätt att skapa nya arbetstillfällen och stärka lokala företag.

Kommunen skall erbjuda goda etableringslägen för nya företag och företag att växa och utvecklas i. Vara proaktiv när det gäller markplanering.

Reservera mark och planera för framtida företagsetableringar eller utveckling av etablerade företag, stora som små så att startsträckan blir kort genom en markstrategi för företagsetablering.

Aktivt verka för goda kommunikationer till och från logistikområden och större arbetsplatser.

Lokaler skall finnas tillgängliga genom kommunens fastighetsbolag.

Vi vill att Upplands-Bro kommun vid upphandlingar skall överväga en uppdelning det vill säga, dela upp den i mindre beståndsdelar för att göra det lättare för mindre företag/bolag att delta i upphandlingen.

Vi vill:

 • Utveckla trygghetsarbetet tillsammans med lokala företagare.
 • Upprätta en kommunal strategiför jobbskapande åtgärder för att matcha efterfrågan på kompetens.
 • Erbjuda stöd till att stärka företagens nätverk genom näringslivsfrukostar, luncher och andra initiativ från kommunen för samverkan med och mellan företag.
 • Att kommunens näringslivstjänster skall vara lätt tillgängliga. Behandlingen av förfrågningar om etableringar, utbyggnader mm skall ske snabbt och effektivt.
 • Ta fram en markstrategi för företagsetablering.
 • Arbeta fram tydliga mål tillsammans med det lokala näringslivet för fortsatt utveckling.
 • Erbjuda råd och stöd när det gäller t. ex upphandling, miljöfrågor och annat som efterfrågas.
 • Utvecklakommunens företagslots och stödja socialt företagande.
 • Verka för delade upphandlingar, där det är möjligt.
 • Stödja Nyföretagarcentrum.
 • Att marknadsföringen av vår kommun skall ske brett regionalt och nationellt.

 

facebook Twitter Email