Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar människor i alla samhällsklasser och slår mot hela samhället. Den håller på att bli en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna.

I Upplands-Bro skall vi stärka stödet till kommunens invånare genom att arbeta förebyggande och öka tillgången till snabba insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård skall kunna få det tidigare än idag. Stöd, vård och rehabilitering skall utgå från brukarens behov, bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

När åtgärder rör barn ska barnkonventionen beaktas. Den enskilde och dennes närstående skall vara välinformerade och delaktiga i de åtgärder som planeras.

Vi vill upprätta en handlingsplan för den kommunala psykiatrin i syfte att ange inriktning för det framtida arbetet. Den ska innehålla riktlinjer och utvecklingsområden för alla de kommunala aktörer som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa.

Vi vill:

  • Upprätta en handlingsplanför den kommunala psykiatrin
  • Ökade satsningar på skolhälsovård och ungdomsmottagningar så att fler unga kan få hjälp tidigt.
  • Att öppenvården vid psykisk ohälsa och missbruk skall utökas och utvecklas.
  • Stärka den förebyggande verksamheten i form av stöd till anhöriga och frivilligorganisationer.
  • Stärka boendestödjarnas roll och förutsättningar.
  • Att utbudet av arbete, sysselsättning, boendeinsatser och hjälpmedel skall vara varierat och anpassat för att möta de behov som personer med psykisk funktionsnedsättning har.
  • Skapa mötesplatser och social samvaro i syfte att minska ensamhet.
  • Att kommunens invånare på ett lättillgängligt sätt skall informeras om sina rättigheter och vad socialtjänsten att erbjuda.
  • Utforma receptionsmottagandet så, att integritet och sekretess garanteras.
  • Biståndsbedömare och socialsekreterare skall vara lätta att nå och väntetiderna skall vara korta.

 

facebook Twitter Email