Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (till exempel parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.


Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete.

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. Nämnden ansvarar för GIS-verksamheten som tillgängliggör geografiska data för hela kommunen och alla dess verksamheter.


Nämnden arbetar också med namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.


Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet, vilka har egna ramar och ej påverkar den kommunala budgeten.

Alla verksamheter ska bedrivas så att de främjar ett ekologisk- ekonomiskt- och socialt uthålligt samhälle samt den biologiska mångfalden. Verksamheterna ska främja en god trädgårds- och landskapsarkitektur.


Fler ska kunna använda vårt offentliga rum när som helst på dygnet och hela året runt. Tekniska nämndens arbetar för att kommunen ska vara tillgänglig, säker, trygg och snygg.

Nämndens insatser ska underlätta för den enskilde att göra ekologiskt hållbara val.

Vi ska:
•sätta upp fler papperskorgar och se till att papperskorgar vid behov töms oftare

•sätta ut fler parkbänkar runt om i vår kommun, inklusive i Håbo-Tibble

•plantera blommor och gröna växter som förskönar i vår kommun

•utföra gata-park skötseln så att våra kommunala miljöer upplevs som snygga och välskötta och bidrar till ökad att tryggheten

•utveckla gång- och cykelvägnätet så att fler uppmuntras att använda cykel som transportmedel

•bygga ut regionala cykelvägar och befintliga cykelvägar ska rustas upp

•upprätta en plan för kompletteringar av gång- och cykelvägar

•anlägga fler cykelparkeringar vid våra pendeltåg stationer i Bro och Kungsängen

•bygga en ny kompletterande infartsparkering vid Korsängen för pendlare

•tillhandahålla kommunala parkeringar vid våra centrum och andra offentliga platser utifrån det behovsom finns

•utveckla möjligheten att kunna få besked om ledig parkering via nätet

•anlägga bullerdämpande åtgärder i bullerutsatta miljöer

•särskilt inventera behovet av kompletterande fartdämpande åtgärder där hastigheten är 30 kmh

•skapa lek- och rekreationsytor/lekparker/mötesplatser i centrala Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble, Brunnaoch Tibble som inbjuder till för möten mellan generationer

•utveckla en naturlig och tillgänglig mötesplats vid vattentornsparken i Kungsängen

•utveckla torget i Kungsängen med bl.a. lekredskap för yngre barn och fler sittytor med bänkar och bord

•anlägga fler offentliga trädgårdar och odlingslotter i Håbo-Tibble, Kungsängen, Södra Brunna ochTibble

•fortsätta med vatten- och avlopps utbyggnadnaden på landsbygden

•minska mängden tillskottsvatten i det kommunala avloppsnätet, för att uppnå en effektivare avloppshantering

•uppnå en fullt utbyggd avfallssortering i de kommunala verksamheterna

•utveckla kretsloppsverksamheten så att den också omfattar återbruk

facebook Twitter Email