Trygghet

Tryggheten är grundläggande för att vi skall kunna leva våra liv som vi vill.Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan människor. Omvänt bryter brottslighet och otrygghet ned samhället och skapar förtroendeklyftor mellan människor.

Tilliten i samhället påverkas på ett sätt som allra mest drabbar de människor som har det sämst ställt, samtidigt som vi vet att ojämlikhet föder brott.

Vi kan aldrig acceptera att otrygghet sprider ut sig!

I Upplands-Bro skall alla kunna känna sig trygga såväl hemma, i skolan som på våra gator och torg. Kriminella skall på inga villkor begränsa dina eller mina möjligheter att driva företag, vistas i centrum, känna trygghet i skolan, på arbetsplatsen, promenera i skogen, träna i motionsspåret eller vistas på andra platser i vår fina kommun.

Vi socialdemokrater vill öka tryggheten i hela kommunen, med särskilt fokus på utsatta områden

För att skapa och stärka en trygg och trivsam kommun behövs både åtgärder akut och långsiktigt som minskar den faktiska risken för att utsättas för olyckor och brott, och åtgärder som ökar trygghet och tillit till samhället och varandra. Samarbete är nyckeln därför ska vi utveckla och avtala om samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som innebär effektivare utnyttjande av kompetens och resurser

Upplands-Bro kommun skall fortsätta att öka vuxennärvaron i utsatta områden, detta gör vi tillsammans med polis, skola, civilsamhället, föreningslivet och andra goda krafter. Sammanhållningen i våra bostadsområden skall öka genom t ex grannsamverkan och dubblerat stöd till föreningar som nattvandrar. Medborgarnas trygghetsbild som ett viktigt underlag att utgå ifrån behöver uppdateras i ett lämpligt intervall.

Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Vi skall utveckla samarbetet med lokala företagare för fortsatta trygghetsåtgärder så att företagandet kan blomstra och utvecklas, kriminella skall aldrig ta över vårt offentliga rum och skrämma bort lokala företagare.

Kommunens ansvar för den offentliga miljön är en viktig och stor pusselbit i att skapa ett tryggt och trivsamt Upplands-Bro.

Upplands-Bro kommun skall i samverkan med polisen ta till kraftfulla åtgärder för att förhindra och beivra brott.

I grunden anser vi att Upplands-Bro behöver ha ännu fler närvarande poliser.

Polisen ska ha de resurser som krävs för att vara närvarande och synlig i samhället och finnas där för oss medborgare.  Vi, socialdemokrater satsar i Sverige på att poliserna blir 10 000 fler fram till 2024, vilket innebär fler poliser även i Upplands-Bro.

Vi vet att det är de mer långsiktiga åtgärderna som ger varaktiga resultat.

Vi ska också jobba med långsiktiga kommunövergripande strategier. Genom en Handlingsplan för trygghetsskapande och förebyggande arbete.  Det handlar om förebyggande åtgärder för att hindra social utsatthet, arbete, bostad, fritid och utbildning.

I ett modernt samhälle skall kvinnor vara fria att göra livsval utan att drabbas av våld eller förtryck. Kvinnors och flickors säkerhet skall ökas både hemma och i det offentliga rummet. Stödet till kvinnojouren är av avgörande betydelse, liksom att vår egen kommunala organisation har kunskap och resurser för att ge utsatta kvinnor och barn det stöd som de behöver.

Vi skall tillsammans bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

Socialdemokraterna satsar på ett flertal snabba och långsiktiga trygghetsåtgärder:

 • Långsiktig kommunövergripande strategi för ett tryggt Upplands-Bro genom   Handlingsplan för trygghetsskapande och förebyggande arbete
 • Fortsatt utvecklat samarbete mellan kommun, polis, myndigheter, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv, föreningar, olika frivilliga organisationer, civilsamhälle mfl.
 • Ett utvecklat trygghetsarbetet tillsammans med lokala företagare.
 • Ökad trygghet i offentliga lokaler och anläggningar.
 • Kameraövervakning vid platser där brott begås eller riskerar att begås.
 • Bygga ut funktionsblandat för liv och rörelse i alla områden.
 • Nolltolerans mot skadegörelse och klotter och snabb utryckning för att åtgärda inrapporterade problem.
 • Verka för en ökade polisiär närvaro i kommunen så att de finns tillgängliga lokalt i hela vår kommun när det behövs.
 • Skolan, socialtjänsten och polisen ska samverkaför att fånga upp de unga som befinner sig i riskzonen i tid och unga som begår brott ska ha snabba och tydliga reaktioner på sina handlingar.
 • De som arbetar med och nära ungdomar måste ha särskild kunskap om hur hedersstrukturer fungerar för att kunna förebygga hederskulturella brott och stödja dem som drabbas.
 • Investeringar i trygga skolmiljöer, exempelvis tryggare omklädningsrum och duschar.
 • Skapa möjlighet att införa ordningskontrakt i skolor.
 • Stärka stödet till kvinnojourer och organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld.
 • Öka stödet och fördjupa samarbetet med föreningslivet, grannstödsbilen och civilsamhället som arbetar brottsförebyggande och mot droger bla annat genom att fördubbla stödet för nattvandringar till föreningslivet.
 • Uppmuntra grannsamverkanmed kommunala insatser och stöd så, att människor lär känna varandra i sina bostadsområden.
 • Utforma välskötta utemiljöer med god belysning
 • Erbjuda tidiga och individuella insatser för barn som är i utanförskap eller  riskerar att hamna i utanförskap.
 • Fortsätta att satsa på positiva förebilder för unga som är i riskgrupper.
 • Utveckla föräldramedverkan och stöd.
facebook Twitter Email