Budget 2025 (S)

VÅRT UPPLANDS-BRO KAN BÄTTRE !
Politik handlar om att vilja, om att ta ansvar och prioritera. Utvecklingen i Upplands-Bro kommun ska ske tillsammans med invånare, personal, företag och civilsamhället. Vi strävar efter att återigen bli en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. Vi vill se en sammanhållen och levande kommun som växer och utvecklas hållbart, med medborgarnas kvalitet för varje skattekrona i fokus.

Alla verksamheter som Upplands-Bro kommun finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med kommunens resurser. Kvalitetsnivåer ska sättas, följas upp och utvärderas. Upplands-Bro ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i kommunen med ett utbud av olika boendeformer, arbetsplatser och service. Kommunen ska växa hållbart i en takt som kommunen och Upplands-Broborna mäktar med, utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Större delen av kommunen ska fortsatt vara grön.

Vi bygger med blandad upplåtelseform och när vi bygger nya lokaler för verksamheter äger vi i huvudsak våra verksamhetslokaler. Vi ser till att utveckla Upplands-Bros centrala delar, Bro och Kungsängen, samtidigt som vi arbetar för att utveckla socialt utsatta områden och motverka utanförskap genom initiativ som ”Utveckling Bro som döpts om till ”Omdaning Bro” och kommunövergripande trygghetsarbete. Fokus för ”Omdaning Bro” 2025 är stationsområdet.

Upplands-Bro kommun, den äldre vänliga kommunen, ska vara en plats där den äldre generationen åldras med trygghet och bestämmer över sitt liv och sin vardag. Äldre ska bemötas med värdighet och omtanke samt ha tillgång till en rik fritid och olika boendeformer.

Utbildning är grunden för framtiden och i Upplands-Bro kommun ska det finnas utbildningsmöjligheter för alla, från unga till årsrika. Vi erbjuder en likvärdig skola som kännetecknas av kunskap, trygghet, förväntningar och studiero för alla elever. Utbildningsinsatserna matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov.

Vi måste stoppa socialisering och rekrytering av barn och ungdomar till kriminella gäng. Detta kräver ett långsiktigt helhetsgrepp i samarbete med föräldrar, skola, civilsamhälle, socialtjänst, polis, föreningslivet och andra relevanta aktörer. I Upplands-Bro ska trygghet vara en rättighet för alla. Valfrihet handlar för oss socialdemokrater om innehåll och kvalitet. Vi vill ta bort begränsningar att välja skola på grund av att elever inte klarar av att resa kollektivt till skolan.

Att satsa på skolan, barn och unga och personalen är att satsa på framtiden, så därför är skolan högst prioriterad i vår budget och vi ökar utbildningsnämndens budget med en betydande andel. Detta innebär full kompensation för volymökningar och en ökning av skolpengen.

Vi vill ha en kunskapsskola av hög kvalitet med ett tydligt och starkt ledarskap och en sund arbetsmiljö för såväl barn och elever som personalen. En skola där ingen lämnas efter.
Camilla Janson (S) Kommunalråd i opposition

LÄS HELA BUDGETEN HÄR

facebook Twitter Email